Αρχική Η Εταιρια Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει από το 2001, Σύστημα για τη Διαχείριση της Ποιότητας το οποίο πιστοποίησε κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008.

Στα πλαίσια αυτού του συστήματος η Διοίκηση της INTEGRATION KEK A.E. αναλαμβάνει τη δέσμευση:

  • Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  • Να αναπτύσσει ευέλικτα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.
  • Να θέτει, να τεκμηριώνει και να ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς για την ποιότητα.
  • Να μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από όλο το προσωπικό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
  • Να αναπτύσσει και να διατηρεί άριστη υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό.
Αρχική Η Εταιρια Πολιτική ποιότητας