Αρχική Η Εταιρια Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη ισχυρού αποτελέσματος σε κάθε έργο που υλοποιεί.

Στο επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία και εργασία σε ομάδα, στελεχών διαφορετικών ειδικοτήτων, που διαθέτουν σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία σε εξειδικευμένους τομείς και προσήλωση στους εταιρικούς στόχους.

Στο επίπεδο των συνεργασιών με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ο στόχος επιτυγχάνεται με καλή οργάνωση των συνεργιών, που οικοδομούνται με γνώμονα την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τη σύνθεση και συμπαραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων, την κατανομή δράσεων με γεωγραφικά κριτήρια ή κριτήρια εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας

Αποτελέσματα σε αριθμούς

  • έχουν πραγματοποιηθεί 4.200.000 ανθρωποώρες κατάρτισης σε πάνω από 40 ειδικότητες, σε θεματικά πεδία των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας), Τουρισμού, Οικονομίας-Διοίκησης, Τεχνικών επαγγελμάτων
  • παρασχέθηκαν 1.000.000 ανθρωποώρες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση
  • εκπαιδεύτηκαν 12.000 άνεργοι και 6.500 εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • 30% των ανέργων καταρτισθέντων τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας
  • 85% του συνόλου των εκπαιδευομένων (σε ειδικότητες που προέβλεπαν πιστοποίηση) πιστοποιήθηκαν επιτυχώς