Αρχική Η Εταιρια Σύντομο Ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό

1994. Ίδρυση της εταιρίας με την μορφή ΕΠΕ.

1995. Πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής εμβέλειας, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).

2000. Μετατροπή της εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία.
          Πιστοποίηση από το FOOD INDUSTRY TRAINING του Πανεπιστημίου Reading της Μεγάλης Βρετανίας (FITRR) ως εκπαιδευτικού - εξεταστικού Κέντρου για την Πιστοποίησης ικανοτήτων διαχείρισης συστημάτων HACCP (συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων).

2001. Παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης.
          Πρώτη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO 9001:2000.
          Πιστοποίηση από την Sylvan Prometric ως εξεταστικού κέντρου για την πιστοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας)

2005. Βραβείο ποιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI "VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MODEL".

2007. Πιστοποίηση από Telefos Cert ως εξεταστικού κέντρου για την πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

2008. Πιστοποίηση από το British Safety Council της Μεγάλης Βρετανίας, ως εξεταστικού κέντρου και αντιπροσώπου στην Ελλάδα, για την πιστοποίηση 1ου επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων Ασφάλειας και Υγιεινής της εργασίας (Occupational Safety)

Αρχική Η Εταιρια Σύντομο Ιστορικό