Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες

Υπηρεσίες & Δραστηριότητες

Η INTEGRATION ΚΕΚ Α.Ε συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια λειτουργίας με περισσότερες από 4.500.000 ανθρωποώρες κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, με 1.000.000 ανθρωποώρες υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση και στην καριέρα, με εκατοντάδες ανθρωποώρες ερευνητικού και μελετητικού έργου σε τομείς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών (Equal α' – β' κύκλος, καινοτομικά προγράμματα άρθρου 6 του ΕΚΤ, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στα ΤΕΕ – ΟΑΕΔ – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ κ.α.).

Οι βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η INTEGRATION αφορούν στα εξής:

 1. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – επιμόρφωσης ανέργων, εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, η εταιρεία πραγματοποιεί:
  • διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας για τις ειδικότητες υψηλής ζήτησης και τις απαιτούμενες δεξιότητες ανά ειδικότητα (προφίλ ειδικότητας), για την ανάπτυξη επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών (curricula ειδικοτήτων)
  • διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων (customized προγράμματα)
  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην αγορά εργασίας και στην καριέρα, ανέργων και εργαζομένων.
 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (e-content).
 3. Παροχή e-learning εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης.
 4. Υπηρεσίες Πιστοποίησης δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, σε εξειδικευμένα αντικείμενα της Πληροφορικής (basic & advanced ICT skills) και στην Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας.
 5. Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο σύστημα HACCP – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 6. Συμμετοχή σε Ευρωπαικά προγράμματα: Διευρωπαϊκές δραστηριότητες και συνεργασίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση εξειδικευμένων σχεδίων και την παραγωγή σύγχρονης τεχνογνωσίας στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της Δια βίου μάθησης).

Η εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και η εμπειρία των στελεχών της, της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται με επιτυχία και συνέπεια στις διαφορετικές δραστηριότητες που αναπτύσσει και να καταξιώνεται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συνεργατών και πελατών από τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

 

Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες