Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εγκαθιδρύοντας Γνώσεις και Δεξιότητες

Η επαγγελματική κατάρτιση εντάσσεται στις ευρύτερες πολιτικές της Διά Βίου Μάθησης, που συνιστά βασικό πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, μέσα από την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, προς την Κοινωνία της Γνώσης (Στρατηγικοί Στόχοι Λισσαβόνας 2000 & 2005).

Έτσι, τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνεται και στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010), μέσω του οποίου ρυθμίζεται και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα (ΚΕΚ). Το πλαίσιο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET:European Credit System For Vocational Education and Training), μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των δραστηριοτήτων μάθησης των ατόμων, μεταξύ άλλων και της επαγγελματικής κατάρτισης, διευκολύνοντας την μετακίνηση εργαζομένων και την αναζήτηση εργασίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η INTEGRATION ΚΕΚ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων τα οποία έχει αναπτύξει και εξακολουθεί να εξελίσσει, στους παρακάτω βασικούς άξονες:

α) Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που οικοδομούνται κατά τη διάρκειά του, β) διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί, γ) ενσωμάτωση των βασικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεργασιών και διαδικασιών υλοποίησης καθώς και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων.

Σε κάθε περίπτωση, το εύρος και το επίπεδο του εκπαιδευτικού περιεχομένου κάθε προγράμματος ενσωματώνει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του σε μαθησιακό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο ανάπτυξης/βελτίωσης της απασχολησιμότητας και αύξησης της απασχόλησης των συμμετεχόντων, στις ειδικότητες αναφοράς κάθε προγράμματος.

Η εταιρεία συνεργάζεται με πιστοποιημένους εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που είναι ταυτόχρονα έμπειρα και καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη, στις ειδικότητες και στα αντικείμενα εργασίας τα οποία διδάσκουν. Η εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνει και διαμορφώνεται από σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων, βασίζονται και αξιοποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες κάθε ομάδας των συμμετεχόντων και δημιουργούν ευκαιρίες εμπειρικής μάθησης, κριτικής ανασκόπησης ατομικών εμπειριών και ανάλυσης τους με βάση την νέα θεωρητική γνώση που αναπτύσσεται στο κάθε πρόγραμμα.

Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόζονται, ισχυροποιούν την αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή-καταρτιζόμενου, κινητοποιώντας τους για συνεργατική μάθηση, μεγιστοποιώντας εκπαιδευτικά αποτελέσματα και αποτελέσματα απασχόλησης.

Η εταιρεία αναπτύσσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή υλοποιεί πιστοποιημένα προγράμματα για την ανάπτυξη βασικών ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων ή και για την εγκαθίδρυση «κομβικών δεξιοτήτων» (key skills) σε άνεργους, εργαζόμενους και άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης