Εργατοτεχνίτες αποκατάστασης τοπίου

2017
Αθήνα

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ»

Το ΚΕΚ INTEGRATION στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις απασχόλησης συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)», οργανώνει στα Ιωάννινα την υλοποίηση του παρακάτω επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης για 21 άνεργους που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (80%) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (20%). Το πρόγραμμα  έχει διάρκεια 800 ώρες (το 20% των οποίων πραγματοποιείται στην αίθουσα (160 ώρες), ενώ το 80% (640 ώρες), αφορά σε πρακτική άσκηση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, σε συναφείς θέσεις εργασίας στη συνεργαζόμενη τεχνική εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

 

Τίτλος προγράμματος:

«Εργατοτεχνίτες Αποκατάστασης Τοπίου»

Προσόντα Υποψήφιων:

Άνεργοι, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θα ληφθούν υπόψη:

Ενδιαφέρον για το αντικείμενο, Προηγούμενη εμπειρία και Δυνατότητα απασχόλησης

 

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • §στην βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων και στην αύξηση της απασχόλησής τους
 • §στην σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση
 • §στην ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων, με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη
  • Εισαγωγή στο περιβάλλον και ρύπανση  - δομικά στοιχεία – στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον
  • Κατασκευές πράσινων κτιρίων και εγκαταστάσεων
  • Χωματουργικές εργασίες - φάσεις και μηχανήματα
  • Διαμόρφωση και συντήρηση πρασίνου
  • Υγεία και ασφάλεια και στο χώρο εργασίας
  • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 

Βασικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί στην τεχνική εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου στην Ελλάδα, με επιπλέον εξειδίκευση σε έργα περιβάλλοντος.

Απασχόληση

Με το τέλος του προγράμματος τουλάχιστον 6 καταρτισθέντες θα απασχοληθούν για 3 μήνες και για τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρης  απασχόληση) στην επιχείρηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. 1.α) Αίτηση συμμετοχής (Παρέχεται από το ΚΕΚ)  β) Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 2. 2.Αντίγραφα α) αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (διπλής όψης), β) αποδεικτικού στοιχείου Μητρώου ΙΚΑ γ) ΑΜΚΑ  και δ) αποδεικτικού στοιχείου Α.Φ.Μ.
 3. 3.Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 4. 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι α) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος & της αίτησής του είναι αληθή, και β) ότι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο έληξε, εντός του τελευταίου διμήνου.
 5. 5.Παραπεμπτικό σημείωμα που δίδεται από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και αντίγραφο Κάρτας ανεργίας

Τρόπος Επιλογής: Η διαδικασία επιλογής προβλέπει: α) Την προεπιλογή των υποψηφίων με βάση το σύστημα επιλογής του ΚΕΚ και β) Προσωπική συνέντευξη με ομάδα στελεχών του ΚΕΚ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  INTEGRATION ΚΕΚ - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 59-61 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Τηλ: 26510 30338