Εργατοτεχνίτης διαφόρων κλάδων

2017
Αθήνα, Ιωάννινα

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ» 

 

 

 

Το ΚΕΚ INTEGRATION στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υποέργο (Πράξη 2): «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»,  οργανώνει στην Αθήνα την υλοποίηση του παρακάτω επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης για 20 μακροχρόνια άνεργους, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ).

Το πρόγραμμα  έχει  συνολική διάρκεια 550 ώρες, εκ των οποίων οι 100 ώρες είναι προκατάρτιση, οι 90 ώρες είναι κατάρτιση και οι 360 ώρες είναι πρακτική άσκηση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, σε συναφείς θέσεις εργασίας στη συνεργαζόμενη τεχνική εταιρία ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ.

 

 

Τίτλος προγράμματος:

«ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ»

 

Τυπικά Προσόντα Υποψήφιων:

Μακροχρόνια Άνεργοι, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θα ληφθούν υπόψη:

 • Η ηλικία και το διάστημα ανεργίας
 • Η σύνδεση των προσδοκιών και των δυνατοτήτων των υποψηφίων με το αντικείμενο εξειδίκευσης του προγράμματος
 • Η προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης
 • Η δέσμευση των υποψηφίων για αποτελεσματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση
 
 
 
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 1. Προετοιμασία των ωφελουμένων - Βελτίωση γνώσεων
 2. Επαγγελματική ορολογία
 3. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 1. Χωματουργικές εργασίες - Φάσεις και μηχανήματα
 2. Χειρισμός μηχανημάτων – μηχανών - εξοπλισμού
 3. Συντήρηση μηχανημάτων - Αξιοπιστία
 4. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 5. Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 6. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 7. Το πρόγραμμα κατάρτισης και οι διαδικασίες αξιολόγησης
 
 
 
 
 
 

 

 
Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί στην τεχνική εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα. Στόχος  της πρακτικής άσκησης είναι, οι καταρτιζόμενοι να αναλάβουν και να εκτελέσουν καθήκοντα Εργατοτεχνιτών διαφόρων κλάδων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, οικοδομώντας μέσα στην πράξη,  τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ειδικότητα.

 

Απασχόληση

Με την ολοκλήρωσή του, ποσοστό τουλάχιστον 3 άτομα θα απασχοληθούν για 3 μήνες στην συνεργαζόμενη επιχείρηση και για τουλάχιστον 70 ημερομίσθια, (πλήρους απασχόλησης) με έναρξη της πρόσληψης μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το τέλος της κατάρτισης.

 
Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Το επίδομα καταβάλλεται  με την λήξη του προγράμματος.
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. α) Παραπεμπτικό σημείωμα που δίδεται από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και β) αντίγραφο Κάρτας ανεργίας
 2. Αίτηση συμμετοχής (Παρέχεται από το ΚΕΚ) 
 3. Αντίγραφα α) αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (διπλής όψης) β) αποδεικτικού στοιχείου Μητρώου ΙΚΑ  γ) ΑΜΚΑ  δ) αποδεικτικού στοιχείου Α.Φ.Μ. και  ε) IBAN τραπεζικού λογαριασμού
 4. α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών  β) Βιογραφικό σημείωμα και  γ) Πρόσφατη φωτογραφία.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι α) ο/η υποψήφιος/α είναι μακροχρόνια άνεργος/η, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος & της αίτησής του είναι αληθή, και γ) ότι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο έληξε, εντός του τελευταίου διμήνου .

 

 

Τρόπος Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής προβλέπει: α) Την προεπιλογή των υποψηφίων με βάση το σύστημα επιλογής του ΚΕΚ και β) την τελική επιλογή, η οποία ολοκληρώνεται με Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με την Επιτροπή Επιλογής .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

INTEGRATION ΚΕΚ - Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (ΑΘΝΑ) Τηλ:  210 9760129 – 130 (10πμ – 16μμ) και INTEGRATION ΚΕΚ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 59-61 (Ιωάννινα) Τηλ: 26510 30338